Verlof aanvragen

Alle kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig. U dient dan ook uw vakantie te plannen in de schoolvakanties. Deze kunt u vinden in het jaarprogramma van onze school en onder ‘vakanties en vrije dagen’. Alleen in zéér bijzondere gevallen is het mogelijk van de vakantiedata af te wijken. In zo’n geval moet schriftelijk toestemming gevraagd worden aan de directeur. Het formulier is op school verkrijgbaar bij directie. Hierop staan de door de overheid gestelde regels ten aanzien van extra verlof. Indien u uw kind zonder toestemming en/of zonder aantoonbare reden van school houdt, of als uw kind langer wegblijft dan is afgesproken, dan is de directeur verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. Deze maakt dan een proces-verbaal op.